การติดตั้งผ่าน Microsoft Outlook

1. คลิกที่ "Add Account"


การติดตั้งผ่าน Microsoft Outlook

2. กรอกข้อมูลรายละเอียด ชื่อ,อีเมล์ จากนั้นกด "Next"


การติดตั้งผ่าน Microsoft Outlook

3. กด "Yes"


การติดตั้งผ่าน Microsoft Outlook

4. กด Finish


หากต้องการ ติดตั้งแบบ Manual
1.คลิกที่ Add Account
2.เลือก Manual setup additional sever types แล้วกด Next
3.เลือกที่ POP or IMAP จากนั้นกด Next
4.กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ


   ในกรณที่ ต้องการทำเป็น IMAP ให้ กรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้

   Incoming mail server : imap.mailmaster.co.th
   Outgoing mail server : smtp.mailmaster.co.th

   ในกรณที่ ต้องการทำเป็น POP ให้ กรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้

   Incoming mail server : pop.mailmaster.co.th
   Outgoing mail server : smtp.mailmaster.co.th

 

จากนั้นกดที่ More setting
5.กดที่ Outgoing Server จากนั้นคลิกที่ My Outgoing server (SMTP) requires authentication
6.เลือกที่ Advanced จากนั้นใส่ค่า Port
   หากตั้งค่าเป็น IMAP ให้ใส่ Port ตามด้านล่างนี้   
   Incoming Server : 993 SSL
   Outgoing Server : 587 TLS
   หากตั้งค่าเป็น POP ให้ใส่ Port ตามด้านล่างนี้   
   Incoming Server : 995 SSL
   Outgoing Server : 587 TLS

   จากนั้นกด OK
7. กด Next
8. กด Close
9.เสร็จเรียบร้อย